Kancelaria

Czynności notarialne

Wymagane dokumenty

Godziny urzędowania

Lokalizacja

Kontakt
NOTARIUSZ
Jarosław Wojciech Sielecki
Wymagane dokumenty

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Notariusza wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy Prawo o notariacie czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Staranne przygotowanie przy zachowaniu przedstawionych zasad daje gwarancję, że planowana czynność będzie spełniała oczekiwania Klientów.

 

Do wszystkich umów, w tym umów przenoszących własność niezbędne są, poza danymi osobowymi, również następujące dokumenty:

 

 NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA,DZIAŁKA BUDOWLANA – ROLA:

Ø  dokument wskazujący na podstawę nabycia (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia)

Ø  aktualny odpis z księgi wieczystej

Ø  wypis z rejestru gruntów

Ø  zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ø  jeżeli występują zmiany gruntowe to dodatkowo wyciąg z wykazu zmian  gruntowych

 

LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ:

Ø  dokument wskazujący na podstawę nabycia (np. akt notarialny,prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia)

Ø  aktualny odpis z księgi wieczystej,

Ø  wypis z rejestru gruntów i lokali

 LOKAL SPÓŁDZIELCZY:

Ø   zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

Ø   aktualny odpis z księgi wieczystej (o ile dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona księga wieczysta)

 

W przypadku obciążenia nieruchomości hipoteką:

Ø   umowa kredytowa,

Ø   oświadczenie banku,

Ø   zaświadczenie kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki bądź hipotek

Jeżeli nieruchomość nabyta została w drodze dziedziczenia:

Ø   prawomocne  postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia

Ø   zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od spadku po zmarłym nie wystąpił bądź został uiszczony

 

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (zastępujący sądowe stwierdzenie nabycia spadku)

·        akt zgonu spadkodawcy

·        akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie

·        akty małżeństwa pozostałych spadkobierców

·        testament spadkodawcy (o ile był sporządzony)

·        numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty zmarłego)

 

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE (np. intercyza)

·        odpis skrócony aktu małżeństwa.

 


 
KancelariaCzynności notarialneWymagane dokumentyGodziny urzędowaniaLokalizacjaKontakt
Nowa Sól, ul. Szeroka 1/2, tel. 68 355 42 08 i 68 355 27 02,